آذر ۲۶, ۱۳۹۶

Types of sentences

انواع جمله در انگلیسی Types of sentences در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزای ساختاری آن به طور کلی معرفی شده است.حال در این قسمت […]